REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZY DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB:

1. Łowiska wędkarskie działają w obwodach rybackich w ramach gospodarki wędkarsko – rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Bydgoszczy).

2. Gospodarka wędkarsko - rybacka prowadzona jest w obwodach rybackich zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie bydgoszcz.wody.gov.pl w zakładce ŁOWISKA RZGW zwanym dalej LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, stanowiącym Załącznik A do niniejszego Regulaminu.

3. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez RZGW w Bydgoszczy na warunkach określonych w ZASADACH SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.

4. Prawo do okresowego (1,3,14-dniowego) amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB nabywają osoby, które wypełnią druk zezwolenia okresowego pobrany ze strony bydgoszcz.wody.gov.pl. w zakładce ŁOWISKA RZGW. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

5. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Bydgoszczy nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

6. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003).

7. Na wszystkich wodach zgodnych z LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB zabroniony jest połów ryb metodą trollingową.

8. W obwodach obejmujących wody pstrągowe zabroniony jest połów od zmierzchu do świtu. Wody pstrągowe określone są w LIŚCIE OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.

9. Dopuszcza się wędkowanie z jednostki pływającej po wniesieniu stosownej opłaty w porze dziennej w okresie od 1 maja do 10 grudnia, a w porze nocnej w okresie od 1 czerwca do 15 września. Niezależnie od wskazanych terminów w sytuacji wystąpienia pokrywy lodowej na łowisku obowiązuje zakaz wędkowania z jednostki pływającej.

10. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska w obwodach rybackich udostępnionych do amatorskiego połowu ryb:

  • szczupak, sandacz – 2 szt. (łącznie);
  • węgorz, sum, karp – 2 szt.
  • miętus – 10 szt.;
  • okoń – 5 szt.;
  • pstrąg potokowy – 1 szt.;
  • jaź, kleń – 5 szt. (łącznie);
  • lin – 3 szt.

11. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy dopuszcza zabranie z łowiska ryb na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą: krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

12. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Bydgoszczy kierując się potrzebą (ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb) może w drodze ogłoszenia wprowadzać okresowo obostrzenia dotyczące zwiększenia wymiaru ochronnego, zmniejszenia limitu połowu ryb i górne wymiary gospodarcze.

Zgodnie z Komunikatem 1/2022 z dnia 10.02.2022 w związku z potrzebą ochrony populacji ryb szczególnie narażonych na presję wędkarską, ochrony wartościowych genetycznie stad tarłowych, odtworzeniu naturalnej struktury wiekowej populacji ryb i zwiększeniu atrakcyjności wędkarskiej łowisk wędkarskich, ustanawia się dolne i górne wymiary ochronne ryb na wszystkich wodach wymienionych w liście obwodów rybackich udostępnionych przez dyrektora RZGW w Bydgoszczy do amatorskiego połowu ryb, na okres 1 marca – 31 grudnia 2022 roku:

13. Ponadto w celu ochrony stad podstawowych o ile zajdzie taka potrzeba Dyrektor RZGW w Bydgoszczy może w drodze ogłoszenia czasowo wprowadzać zasadę złów i wypuść dla poszczególnych gatunków.

14. W przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Bydgoszczy w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania.

15. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach. Ryby z rodziny łososiowatych przeznaczone do zabrania z łowiska muszą zostać uśmiercone bezpośrednio po złowieniu. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

16. Ryby łososiowate złowione inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.

17. Raków sygnałowych i pręgowatych oraz ryb z gatunków: sumik karłowaty, trawianka, czebaczek, amurski nie wolno wypuszczać z powrotem do łowiska po ich złowieniu.

18. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 10 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 25 m. Dla połowów prowadzonych z jednostki pływającej nie mniej niż 25 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

19. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 10 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

20. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Bydgoszczy.

21. Na stronie internetowej bydgoszcz.wody.gov.pl. znajduje się druk rejestru połowu ryb. Wypełniony rejestr przez Wędkarza należy przesłać droga mailową na dedykowany adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą tradycyjną  w terminie do dnia 31.01. w roku następującym po roku w którym dokonywano połowu ryb.

22. Wędkujący mają obowiązek prowadzenia rejestru połowów. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do Rejestru połowu daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby objęte limitem połowu określonym przez Regulamin należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby) przed ponownym zarzuceniem wędki do wody; pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu – po zakończeniu wędkowania.

23. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, funkcjonariuszy Policji i upoważnionych pracowników PGW WP RZGW w Bydgoszczy. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

24. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie śródlądowym i jest podstawą do ukarania sprawcy.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2168), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 624) oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  1740ze zm.).

26. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach wód gospodarowanych przez RZGW w Bydgoszczy biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu jak również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.

27. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

28. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w wodach gospodarowanych przez RZGW w Bydgoszczy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.