Modernizacja śluzy Łochowo

 

Łochowo3

Tytuł: Modernizacja stopni wodnych na Górnej Skanalizowanej Noteci – Łochowo
 
 
Śluza stanowi element drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski będącej częścią Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Realizacja prac budowlanych objęła wykonanie iniekcji strukturalnych ścian śluzy, odtworzenie i uszczelnienie wrót górnych i dolnych, odtworzenie peronów oraz przebudowę oświetlenia.

Okres realizacji robót budowlanych: 2020/2021

Całkowity koszt realizacji inwestycji (środki budżetu państwa): 2 714 970,39 zł 


 Modernizacja śluzy Lisi Ogon

 

Inwestycje

 

Tytuł: Modernizacja stopni wodnych na Górnej Skanalizowanej Noteci – stopień Lisi Ogon

Śluza stanowi element drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski będącej częścią Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Realizacja prac budowlanych objęła: awanport górny i dolny (umocnienie skarp, ułożenie materacy siatkowo-kamiennych), wykonanie iniekcji strukturalnych ścian śluzy, odbudowę płyty dennej, wzmocnienie wrót górnych i dolnych, ułożenie ciągów pieszych oraz przebudowę oświetlenia. 

Okres realizacji robót budowlanych: 2019

Całkowity koszt realizacji inwestycji (środki budżetu państwa): 2,2 mln zł


 

Modernizacja śluzy Okole  

 

 Okole

Zabytkowa śluza - obiekt II klasy z 1914 roku - stanowi jedną z budowli hydrotechnicznych Kanału Bydgoskiego - drogi wodnej Wisła-Odra. Jest elementem międzynarodowej drogi wodnej E-70. Przywrócona do pełnej eksploatacji we wrześniu 2019 r., dzięki zrealizowanemu projektowi pn.: "Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego (...) śluza Okole z zabudowaniami".

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 15 044 564, 78 zł


 

 

Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie 

 

 

PannaLogo 

 


Tytuł projektu: „Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie”


Umowa o dofinansowanie: nr RPKP.04.01.01-04-0002/16 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy.


Cel projektu:
Budowa jazu piętrzącego na rzece Panna w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie (zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącego drewnianego jazu zastawkowego, budowę nowego jazu z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa, budowę przepławki dla ryb i budowę umocnień brzegowych).


Zrealizowane efekty rzeczowe:

wskaźnik produktu:

- liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej – 1 szt.

- pojemność obiektów małej retencji - 1 009 920 m3         

wskaźnik rezultatu:

- objętość retencjonowanej wody - 1 009 920  m3 


Okres realizacji:

rozpoczęcie: 07.06.2016 r.

zakończenie robót budowlanych: 15.06.2018 r.


Wartość ogółem: 1 399 333,01 zł

Wkład UE: 1 127 479,71 zł


www.mapadotacji.gov.pl
 

 


 

Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteć od Pakości do Krostkowa


Krostkowook

grafikaLogoOK

 

Tytuł projektu: „Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0032/17-00 realizowana w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Cel projektu:  przywrócenie ciągłości morfologicznej organizmów wodnych rzeki Noteci poprzez budowę przepławek na sześciu budowlach hydrotechnicznych.

Planowane efekty rzeczowe:

- łączna długość  korytarzy ekologicznych, na których usunięto bariery w przemieszczaniu się zwierząt: 108,988 km

- liczba udrożnionych korytarzy ekologicznych: 1 szt.

- powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statutu ochrony - 269,5 ha

Planowany wskaźnik produkt:

Liczba wybudowanych urządzeń służących zwiększeniu drożności korytarzy ekologicznych: 6 szt.     

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Całkowita wartość projektu: 4 017 105,00 zł

dofinansowanie projektu (UE): 3 414 539,25 zł

Termin realizacji: 2018 - 2021

www.mapadotacji.gov.pl

 


 

Jaz Starowice na rzece Piławie zlokalizowany w gminie Borne Sulinowo

Starowice2

 Obiekt wybudowany w latach trzydziestych XX wieku. Stanowił element umocnień Wału Pomorskiego. Obecnie jaz nie piętrzy wody. Z uwagi na brak zamknięć pełni funkcję budowli regulacyjnej. Zlokalizowany na obszarze chronionego krajobrazu w Dolinie Piławy oraz na specjalnym obszarze siedlisk sieci NATURA 2000.