PannaLogo

 

Tytuł projektu: „Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie”


Umowa o dofinansowanie: nr RPKP.04.01.01-04-0002/16 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy.


Cel projektu:
 Budowa jazu piętrzącego na rzece Panna w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie (zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącego drewnianego jazu zastawkowego, budowę nowego jazu z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa, budowę przepławki dla ryb i budowę umocnień brzegowych).


Zrealizowane efekty rzeczowe:

wskaźnik produktu:

- liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej – 1 szt.

- pojemność obiektów małej retencji - 1 009 920 m3         

wskaźnik rezultatu:

- objętość retencjonowanej wody - 1 009 920  m3 


Okres realizacji:

rozpoczęcie: 07.06.2016 r.

zakończenie robót budowlanych: 15.06.2018 r.


Wartość ogółem: 1 399 333,01 zł

Wkład UE: 1 127 479,71 zł


www.mapadotacji.gov.pl
 

BudowaJazuPanna