grafikaLogoOK

Tytuł projektu: Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0032/17-00 realizowana w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Cel projektu:
  przywrócenie ciągłości morfologicznej organizmów wodnych rzeki Noteci poprzez budowę przepławek na sześciu budowlach hydrotechnicznych


Planowane efekty rzeczowe:

- łączna długość  korytarzy ekologicznych, na których usunięto bariery w przemieszczaniu się zwierząt: 108,988 km

- liczba udrożnionych korytarzy ekologicznych: 1 szt.

- powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statutu ochrony - 269,5 ha


Planowany wskaźnik produkt:

Liczba wybudowanych urządzeń służących zwiększeniu drożności korytarzy ekologicznych: 6 szt.     


Beneficjent:
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Całkowita wartość projektu: 8 672 000,00 zł
 
Dofinansowanie projektu (UE): 7 371 200,00 zł

Termin realizacji: 2018 – 2022

 


www.mapadotacji.gov.pl

Krostkowook