grafikaLogoOK

Tytuł projektu: Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0032/17-00 realizowana w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Cel projektu:
  przywrócenie ciągłości morfologicznej organizmów wodnych rzeki Noteci poprzez budowę przepławek na sześciu budowlach hydrotechnicznych


Planowane efekty rzeczowe:

- łączna długość  korytarzy ekologicznych, na których usunięto bariery w przemieszczaniu się zwierząt: 108,988 km

- liczba udrożnionych korytarzy ekologicznych: 1 szt.

- powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statutu ochrony - 269,5 ha


Planowany wskaźnik produkt:

Liczba wybudowanych urządzeń służących zwiększeniu drożności korytarzy ekologicznych: 6 szt.     


Beneficjent:
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


Całkowita wartość projektu:
 4 017 105,00 zł

dofinansowanie projektu (UE): 3 414 539,25 zł


Termin realizacji:
 2018 - 2021


www.mapadotacji.gov.pl

Krostkowook