REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH

PRZEZ

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZY

DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

NA ROK 2024:

 

1. Łowiska wędkarskie działają w obwodach rybackich w ramach gospodarki wędkarsko – rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Bydgoszczy).

 

2. Gospodarka wędkarsko - rybacka prowadzona jest w obwodach rybackich zgodnie z wykazem pt. LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, zwanym dalej LISTĄ OBWODÓW, stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu. LISTA OBWODÓW jest zamieszczona na stronie bydgoszcz.wody.gov.pl w zakładce ŁOWISKA RZGW.

 

3. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich, zgodnych z LISTĄ OBWODÓW, w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez RZGW w Bydgoszczy na warunkach określonych w ZASADACH SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ uprawniających do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy.

 

4. Prawo do okresowego (1, 3 lub 14-dniowego) amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW, nabywają osoby, które wypełnią druk zezwolenia okresowego pobrany ze strony bydgoszcz.wody.gov.pl. w zakładce ŁOWISKA RZGW. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

 

5. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Bydgoszczy nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

 

6. Zezwolenia na amatorski połów ryb uprawniają do połowu łącznie dwiema wędkami metodą gruntową i spławikową lub jedną wędką metodą spinningową lub muchową.

 

7. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. 2023 poz. 1373).

 

8. Dozwolony jest amatorski połów ryb przez osobę/osoby nieletnie poniżej 14 roku życia nieposiadające karty wędkarskiej pod nadzorem osoby pełnoletniej/opiekuna będącego uprawnionym do amatorskiego połowu ryb na wodach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy pod warunkiem:

 • posiadania przez nieletniego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • obecności opiekuna przez cały czas wędkowania;
 • stosowania przez osobę/osoby nieletnie i opiekuna łącznie do dwóch wędek niezależnie od metody;
 • w przypadku opieki nad więcej niż dwoma nieletnimi poniżej 14 roku życia dozwolony jest połów jedną wędką przez każde dziecko – opiekun nie może wędkować,  ilość nieletnich nie może przekraczać pięciu osób. 

 

9. Na wszystkich wodach zgodnych z LISTĄ OBWODÓW zabroniony jest połów ryb metodą trollingową.

 

10. W obwodach lub ich częściach obejmujących wody pstrągowe zabroniony jest połów od zmierzchu do świtu. Wody pstrągowe określone są w LIŚCIE OBWODÓW.

 

11. W obwodach lub ich częściach obejmujących wody pstrągowe dozwolony jest tylko połów na przynęty sztuczne metodami muchową i spinningową.

 

12. Dopuszcza się wędkowanie z jednostki pływającej po wniesieniu stosownej opłaty w porze dziennej w okresie od 30 kwietnia do 20 grudnia, a w porze nocnej w okresie od 1 czerwca do 30 września. Niezależnie od wskazanych terminów w sytuacji wystąpienia pokrywy lodowej na łowisku obowiązuje zakaz wędkowania z jednostki pływającej.

 

12a . Wyłącza się z możliwości połowów z jednostek pływających jezioro Raduń Mały – obwód rybacki jeziora Raduń Duży na rzece Żydówka – Nr 2 (poz. 402).

 

12b. Połów ryb z jednostek pływających na jeziorze Głomskie - Obwód rybacki Jeziora Głomskie na rzece Głomia – Nr 1 (poz. 408) - gmina Zakrzewo, dozwolony jest w okresie od 1 czerwca do 31 października.

 

13. W obwodach obejmujących wody sandaczowe dopuszcza się wędkowanie z jednostki pływającej po wniesieniu stosownej opłaty w porze dziennej w okresie od 1 czerwca do 20 grudnia, a w porze nocnej w okresie od 1 czerwca do 30 września. Wody sandaczowe określone są w LIŚCIE OBWODÓW.

 

14. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska w obwodach rybackich udostępnionych do amatorskiego połowu ryb:

 • szczupak, sandacz, boleń – 2 szt. (łącznie);
 • węgorz, sum – 2 szt. (łącznie);
 • okoń – 5 szt.;
 • pstrąg potokowy – 1 szt.;
 • lin, karaś pospolity – 3 szt. (łącznie).

 

14a. Na wodach obwodów rybackich:

- Jeziora Osiek (Chomętowskie) na cieku Mierzęcka Struga - Nr 2 (poz. 501) - gmina Dobiegniew;

- Jeziora Sławianowo na cieku Skicka Struga – Nr 4 (poz. 414) - gmina Złotów

wprowadza się dobowy limit ryb do zabrania z łowiska z gatunku Szczupak (Esox lucius) – 1 sztuka.

 

15. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy dopuszcza zabranie z łowiska ryb na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą krąpia, tołpygi pstrej i białej, amura, karpia, karasia srebrzystego.

 

15a. Na wodach Zalewu Nadarzyckiego - Obwód rybacki Zbiornika Wodnego Zalew Nadarzycki na rzece Piława - nr 3 (poz. 380) – gmina Borne Sulinowo znosi się limity połowowe pkt 14 regulaminu w stosunku do Suma europejskiego (Silurus glanis) w celu ograniczenia nadmiernej populacji tego gatunku.

 

16. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy wprowadza następujące dolne limity wielkościowe poławianych ryb:

Lp.

gatunek

nazwa łacińska

dolny wymiar ochronny

1. Okoń Perca fluviatilis 20 cm
2. Pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario 30 cm
3. Szczupak Esox lucius 50 cm
4. Węgorz Anguilla anguilla 60 cm
5. Sandacz Sander lucioperca 50 cm
6. Boleń Aspius aspius 50 cm
7. Lin Tinca tinca 30 cm
8. Karaś pospolity Carassius carassius 15 cm

Wybrane wymiary definiowane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. 2023 poz. 1373).

9. Płoć Ruthilus ruthilus brak
10. Wzdręga Scardinius erythrophthalmus 15 cm
11. Leszcz Abramis brama brak
12. Krąp Blicca bjoerkna brak
13. Karp Cyprinus carpio brak

17. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy wprowadza następujące górne limity wielkościowe poławianych ryb:

Lp.

gatunek

nazwa łacińska

górny wymiar ochronny

1. Okoń Perca fluviatilis 35 cm
2. Pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario 45 cm
3. Szczupak Esox lucius 80 cm
4. Sandacz Sander lucioperca 75 cm
5. Lin Tinca tinca 45 cm
6. Karaś pospolity Carassius carassius 35 cm

18. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Bydgoszczy kierując się potrzebą ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb może w drodze ogłoszenia wprowadzać okresowo dodatkowe obostrzenia dotyczące zwiększenia wymiaru ochronnego, zmniejszenia limitu połowu ryb   i górne wymiary gospodarcze.

 

19. Ponadto w celu ochrony stad podstawowych o ile zajdzie taka potrzeba Dyrektor RZGW w Bydgoszczy może w drodze ogłoszenia czasowo wprowadzać zasadę złów i wypuść dla poszczególnych gatunków.

 

20. Wprowadza się dobowe limity ilościowe stosowanych zanęt w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia w ilości do 3 kg na wędkarza. Do przedmiotowego limitu wlicza się wszelkie zanęty wraz z dodatkami pochodzenia mineralnego (np. ziemia, glina) oraz organicznego (np. dżdżownice, larwy ochotki).

 

20a. Wprowadza się dobowe limity ilościowe w stosowaniu zanęt w obwodzie rybackim Jeziora Wapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda – Nr 1 i jeziora Budzisławskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo – Gopło – Nr 1:

 • zakazuje się stosowanie zanęt organicznych w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia,
 • poza tym okresem można stosować -zanęty spożywcze, pelety i ziarna wraz z dodatkami mineralnymi (ziemie, gliny wędkarskie) do 1 kg (łącznie).

 

21. W przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Bydgoszczy w drodze komunikatu może wprowadzić dodatkowe ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania.

 

22. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach, lub specjalnych napowietrzanych lub natlenianych zbiornikach (bakisty). Ryby z rodziny łososiowatych przeznaczone do zabrania z łowiska muszą zostać uśmiercone bezpośrednio po złowieniu. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

 

23. Ryby łososiowate złowione inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.

 

24. Ryb lub raków z gatunków nierodzimych, a w szczególności ryb z gatunków: babka bycza, babka łysa, babka rurkonosa, babka szczupła, czebaczek amurski, sumik czarny, sumik karłowaty i trawianka oraz raków z gatunków: rak luizjański, rak marmurkowy, rak pręgowaty, rak sygnałowy, nie wolno wypuszczać z powrotem do łowiska w którym je złowiono ani do innych wód. Złowione okazy należy niezwłocznie uśmiercić.

 

25. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 10 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 25 m. Dla połowów prowadzonych z jednostki pływającej nie mniej niż 25 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

 

26. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 10 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

 

27. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Bydgoszczy.

 

28. Na stronie internetowej bydgoszcz.wody.gov.pl. znajduje się druk rejestru połowu ryb. Wypełniony przez Wędkarza rejestr należy przesłać droga mailową na dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą tradycyjną  w terminie do 31. stycznia w roku następującym po roku, w którym dokonywano połowu ryb.

 

29. Wędkujący mają obowiązek prowadzenia rejestru połowów. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do rejestru połowu daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby objęte limitem połowu określonym przez Regulamin  należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby) przed ponownym zarzuceniem wędki do wody; pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu – po zakończeniu wędkowania.

 

30. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Państwową Straż Rybacką, Społeczną Strażą Rybacką, funkcjonariuszy Policji i upoważnionych pracowników PGW WP RZGW w Bydgoszczy. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby, posiadane przynęty i udostępnić do kontroli jednostkę pływającą w tym skrytki i bakisty.

 

31. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do ukarania sprawcy.

 

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 883), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. 2023 poz. 1373), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 1740 ze zm.).

 

33. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach wód gospodarowanych przez RZGW w Bydgoszczy biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu jak również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.

 

34. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

 

35. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w wodach gospodarowanych przez RZGW w Bydgoszczy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59 a, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z siedzibą przy Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Bydgoszczy”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);

d) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 20 Rozporządzenia);

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.