flaga

 1. Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Wykonanie zabezpieczenia brzegu Jeziora Duży Gać poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi Powiatowej nr 2431 C”

Lokalizacja Projektu: Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie.

Aktualna wartość zadania: 1 300 000,00 zł

Wkład BP – dokumentacja projektowa: 73 800,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej: w 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczenia brzegu Jeziora Gać Duży poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi powiatowej.


 

flaga

 1. Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Odbudowa Kanału Zawada”


Lokalizacja Projektu: Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin Drawsko i Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie

Aktualna wartość zadania: 5 046 740,00 zł

Wkład BP – dokumentacja projektowa: 39 998,37 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej: w 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa

Zakres i cel zadania:

Realizacja zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie cieku na długości 10,34 km, w tym wykonaniu budowli hamujących odpływ wód (zastawek – 5 szt.).


 

flaga

 1. Informacje dotyczące realizowanego zadania w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" pn.: „Odbudowa rzeki Gulczanki w km 00+000 do 19+100 (20+270)”


Lokalizacja Projektu: Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin Wieleń i Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie

Aktualna wartość zadania: 6 471 340,00 zł

Wkład BP – dokumentacja projektowa: 60 885,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej: w 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa

Zakres i cel zadania:

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych polegających na odbudowie cieku na długości 19,1 km, w tym wykonaniu budowli hamujących odpływ wód - szt. 25.


 

flaga

4. Informacje dotyczące realizowanego zadania utrzyamniowego realizowanego na podstawie umowy dotacji nr Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF udzielonej na "Remont zamknięć na jazie w Witrogoszczy w km 45+739 rzeki Łobżonki orazRemont awanportów na śluzie Krzyż (dokumentacja techniczno - kosztorysowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego; roboty budowlane; pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)".

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Remont zamknięć na jazie w Witrogoszczy w km 45+739 rzeki Łobżonki

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  1 150 000,00  zł

Opis zadania:

Zakres prac budowlanych obejmuje remont jazu w Witrogoszczy, w celu doprowadzenia go do właściwego stanu technicznego w zakresie niezbędnym do spełniania wymagań dla budowli hydrotechnicznych, w tym:

 • demontaż istniejących zamknięć głównych oraz remontowych jazu wraz z wykonaniem nowych dwudzielnych zamknięć zasuwowych z ręcznymi mechanizmami wyciągowymi;
 • remont konstrukcji żelbetowej jazu;
 • remont konstrukcji żelbetowej przepławki wraz z wymianą drewnianych elementów przegród przepławki;
 • remont umocnień faszynowo - kamiennych dolnego stanowiska jazu.

flaga


 

5. Informacja o finansowaniu: 

Zadanie utrzymaniowe realizowane na podstawie umowy dotacji:

Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: Remont awanportów na śluzie Krzyż (dokumentacja techniczno - kosztorysowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego; roboty budowlane; pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

Wartość finansowania w 2022 roku w kwocie:  1 173 000, 00 zł

Opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz roboty budowlane, w tym:

 • rozebranie bruków kamiennych stanowiących umocnienie skarp awanportów;
 • wzmocnienie istniejących drewnianych ścianek szczelnych poprzez wbicie dodatkowo ścianek stalowych (za ściankami drewnianymi od strony lądu zachowując historyczne elementy ubezpieczenia);
 • wykonanie zwieńczenia (oczepu) z nowych belek drewnianych odwzorowanych wg zniszczonych belek historycznych;
 • wyprofilowanie skarp z ich zagęszczeniem;
 • ułożenie bruku na geowłókninie.flaga

6. Informacja o dofinansowaniu: 

Dotacja celowa budżetu państwa zgodnie z zawartą umową 

Nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF

Nazwa zadania: „Roboty remontowe w budynkach zlokalizowanych na terenie ZZ Piła” Budynek mieszkalny z gospodarczym. Śluza Pianówka, nr inwentarzowy P/1/307/B i 1N/314/B.

Wartość dofinansowania w kwocie:  250.000,00  zł

Całkowity koszt inwestycji: 258.889,18 zł

Opis zadania:

Zakres prac remontowych obejmuje:

 • wymianę pokrycia dachowego wykonanego z dachówki karpiówki,
 • wymianę rynien i rur spustowych,
 • przemurowanie kominów,
 • montaż wyłazu dachowego,
 • montaż ławy kominiarskiej,
 • skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych wapienno – cementowych,
 • wykonanie tynków zewnętrznych mineralnych,
 • oczyszczenie cokołu z kamienia i uzupełnienie spoin,
 • wymianę stolarki drewnianej na PCV,
 • wymianę stolarki drzwiowej drewnianej na stalową,
 • malowanie istniejącej stolarki drzwiowej,
 • wymianę instalacji odgromowej.  flaga  7. Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

  Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

  Nazwa zadania:  „Modernizacja przepompowni Lubcz Mały” lokalizacja gm. Krzyż Wlkp, pow. czarnkowsko – trzcianecki, województwo wielkopolskie 

  Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 91 450,00   PLN

  Całkowity koszt zadania: 4 748 000,00 PLN

  Opis zadania: Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa obejmuje wykonanie aktualizacji następujących opracowań: dokumentacji projektowej; dostosowanie projektu budowlanego do obowiązujących przepisów, informacji BIOZ, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji, kosztorysu inwestorskiego.


  flaga

8. Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji:  dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa zadania:  „Modernizacja przepompowni Herburtowo” lokalizacja gm. Krzyż Wlkp, pow. czarnkowsko – trzcianecki, województwo wielkopolskie  

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 91 450,00   PLN

Całkowity koszt zadania: 4 987 000,00 PLN

Opis zadania: Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa obejmuje wykonanie aktualizacji następujących opracowań: dokumentacji projektowej; dostosowanie projektu budowlanego do obowiązujących przepisów, informacji BIOZ, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji, kosztorysu inwestorskiego