JezioroTrzesiecko 3Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przypomina, że:

  • Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko (po tym terminie możliwe jest zorganizowanie przez organizatora w danym roku w sezonie kąpieliskowym, miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego nie dłużej niż 30 dni)

  • Zawartość wniosku i jego załączników określa art. 37 ust. 4 i 5.

  • Dokumenty wydawane przez PGW Wody Polskie wymagane do wniosku:

1. zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu na dokonane zgłoszenie wodnoprawne

2. zgoda właściciela wód na utworzenie kąpieliska

  • Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia jego funkcjonowania, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi wniosek na utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

  • Zawartość wniosku i jego załączników określa art. 39 ust. 3 i 4.

  • Dokumenty wydawane przez PGW Wody Polskie wymagane do wniosku - zgoda właściciela wód na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W celu uzyskania dokumentów wydawanych przez PGW Wody Polskie, organizator kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli:

  1. dokonuje zgłoszenia wodnoprawnego do właściwego terytorialnie Nadzoru Wodnego. Szczegóły zgłoszenia (art. 421) należy uzgodnić w Nadzorze;

  2. uzyskuje z Nadzoru Wodnego zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu na dokonane zgłoszenie wodnoprawne;

  3. uzyskuje zgodę właściciela wód na utworzenie kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Wniosek o wyrażenie zgody należy złożyć do Dyrektora RZGW. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu, uzyskane z właściwego nadzoru wodnego (pkt.2) oraz uwierzytelnioną przez organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej mapę z lokalizacją kąpieliska.

 

Podstawa prawna: art. 37, 39, 394, 421, 423 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne

 

DEFINICJE USTAWOWE:

kąpielisko - wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych;

miejsce okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli - wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem;

organizator - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo podjęła się organizacji kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.