Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wyznaczanie, zmiana lub likwidacja aglomeracji następuje jedynie po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem zarządu zlewni Wód Polskich projektu uchwały rady gminy wyznaczającej/zmieniającej lub likwidującej aglomerację. Do ww. uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Pliki do pobrania: