21 kwietnia 2022 r. weszła w życie opracowana w Ministerstwie Infrastruktury ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne, która wprowadziła uproszczenie zasad i trybu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, skracając procedurę z kliku miesięcy do kilku tygodni.

– Dzięki nowelizacji utworzenie okazjonalnego kąpieliska wymaga jedynie złożenia wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do tej pory trzeba było osobno dokonać zgłoszenia wodnoprawnego, teraz zrobi to gmina. Organizator będzie mógł utworzyć miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni albo wcześniej poinformuje o braku sprzeciwu – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Przewidziane w ustawie zmiany mają na celu usprawnienie procedury tworzenia miejsc do kąpieli, w szczególności wykorzystywanych przez organizacje zapewniające wypoczynek dzieci i młodzieży nad wodą. Przy tworzeniu takich miejsc zapewniono poszanowanie wymagań dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa osób kąpiących się.

Ustawa w zakresie usprawnienia procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wprowadza następujące rozwiązania:

1) połączenie w ramach jednego postępowania procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie jednego wniosku do jednego organu – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (tzw. zasada jednego okienka);

2) zmianę formy udzielanej zgody z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, co przyśpieszy procedurę wydawania takiej zgody (w okresie wakacyjnym posiedzenia rady gminy często się nie odbywały, co uniemożliwiało organizację miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli);

3) zastosowanie instytucji milczącego załatwienia sprawy;

4) skrócenie czasu na dokonywanie w ramach procedury zgłoszeń wodnoprawnych (z 30 na 21 dni);

5) zmniejszenie elementów zgłoszenia i jego załączników – przez rezygnację m.in. z załączania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z rozwiązań przewidzianych w ustawie będzie można skorzystać w celu utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli już w najbliższym sezonie kąpielowym.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury